контакт

Hedson Technologies - IRT

Hedson Technologies развива и произведува производи кои ги задоволуваат потребите на нашите клиенти и нивните очекувања за висок квалитет и исклучителна функционалност.

Успешната комбинација на теоретски дизајн и практична проверка на Hedson Technologies, во нашите лаборатории или заедно со реномирани партнери, е силна основа за високо квалитетни продукти со висок перформанс. Перформансот исто така укажува дека производот не само што е дизајниран да го остави најмалиот можен отпечаток по животната средина за време на користење, туку истото важи и за целиот производствен процес.

На врвот на високиот квалитет на производите исто така има силен фокус за осигурување на квалитетот кој го цени секој втор клиент. Дневната работа е карактеризирана преку долгорочни подобрувања така што работиме во согласност со стандардот за квалитет ISO 9001 и ISO 14001. Севкупно, тоа резултира со високиот квалитет кој Hedson Technologies го претставува.

  • Drester – основана во 1978
  • IRT – основана во 1967
  • Hedson Technologies – основана во 1999 како резултат на спојување на Drester и IRT
  • Herkules – основана во 1974 – откупена од Hedson Technologies во 2005
  • Trisk – основана во 1988 – откупена во 2006
  • Во 2014-та година Hedson Technologies е откупена од Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, солидна и добро позната приватна шведска групација позната по долгорочен фокус на индустријата.